Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 20 - 2000
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Μάρθα Γρηγορίου-ίωαννίδου

 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Ιωάννου Ε. Καραγιαννοπούλου (1922-2000)

11

Βασιλική Παπούλια

 

Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου: μια διαλεκτική σχέση

19

Helen Saradi

 

Perceptions and Literary Interpretations of Statues and the Image of Constantinople

37

Σταύρος Γουλούλης

 

Oι επέτειοι της εκατονταετίας και ο ρόλος τους στη δημιουργία έργων λόγου και τέχνης

79

Anastasia D. Vakaloudi

 

The Magic Arts of Necromancy and Ventriloquism as Cited in the First Byzantine Period Sources

119

Β. Α. Σαρρής

 

Η ποιητική τον Ακάθιστου Ύμνου

137

Δημήτρης Κουρμπέτης

 

Η στάση του Ραψομάτη στην Κύπρο επί Αλεξίου Α ' Κομνηνού (περ. 1091-1093)

153

Μάρθα Γρηγορίου-Ιωαννίδου

 

Η βυζαντινή εκστρατεία κατά των Νορμανδών στην Ιταλία επί Μανουήλ Α ' Κομνηνού (1143-1180)

197

Benjamin Hendrickx

 

Le contrat feodal et le fief dans 1'Empire latin de Constantinople

221

Χρ. Αραμπατζής

 

Ο πατριάρχης Γερμανός Β' και η Λατινική Εκκλησία

243

Pascal Androudis

 

Α propos des motifs d'allure orientale du sarcophage d'A. Maliassene

265

Πέτρος Βλαχάκος

 

Η προσωπικότητα τον Λυσάνδρου και του Αγησιλάου μέσα από το έργο του Νικηφόρου Γρηγορά

283

Ιωάννης Α. Δημητρακόπουλος

 

Γρηγορίου Παλαμά, Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα, 1-14: «Περί κόσμου». Κείμενο, μετάφραση και ερμηνευτικά σχόλια

293

Athanassios Semoglou

 

Notes sur les peintures murales de la chapelle sud (Saint-Paul) du catholicon du monastère des Vlattades a Thessalonique

349

Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης

 

To βυζαντινό τοπωνύμιο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσσα. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση

361

 

Β. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

 

Marc D. Lauxtermann, The Spring of Rhythm. An Essay on the Po litical Verse and Other Byzantine Metres. [Byzantina Vindobo-nensia XXII], Wien 1999, σσ. 105.

 

(Δημήτρης Φ. Κουρμπέτης)

405

Demetrios G. Letsios, Νόμος Ροδίων Ναυτικός / Das Seegesetz der Rhodier. Untersuchungen zu Seerecht und Handelsschiffahrt in Byzanz, Ρόδος 1996, σσ. 294.

 

(Α. Σαββίδης)

413

Μιχαήλ Κριτοβούλου (ιστορικού της Αλώσεως), Βυζαντίου Άλωσις (Ξυγγραφή ιστοριών Α' 17,1-72,3), πρόλογος - εισαγωγικό μελέτημα για τον Μ. Κριτόβουλο - απόδοση κειμένου - πρόσθετα στοιχεία: Φάνης Καλαϊτζάκης, Αθήνα, εκδόσεις Δημιουργία, 1999, σσ. 191.

 

(Α. Σαββίδης)

415

Johannes Koder, Aigaion Peiagos / Die Nordliche Agais (συνεργασία: Peter Soustal και Alice Koder), Βιέννη 1998 (σειρά: «Tabula Imperii Byzantini», αρ. 10), σσ. 351, 161 πίνακες/φωτογραφίες, 1 ένθετος χάρτης.

 

(Α. Σαββίδης)

417

Klaus Belke, Paphlagonien und Honorias, Βιέννη 1996 (σειρά: «Tabula Imperii Byzantini», αρ. 9), σσ. 327, 131 πίνακες/φωτογραφίες, 1 ένθετος χάρτης.

 

(Α. Σαββίδης)

419

Θεόδωρος Παπαδόπουλλος (δ/νση - γενικός συντονισμός - επιμέλεια), Ιστορία της Κύπρου. Μέρος Α': τόμος Δ': Μεσαιωνικόν βασίλειον - Ενετοκρατία / Εξωτερική ιστορία - πολιτικοί και κοινωνικοί θε­σμοί - δίκαιον - οικονομία - Εκκλησία. Μέρος Β': τόμος Ε': Μεσαιωνικόν βασίλειον - Ενετοκρατία / Πνευματικός βίος - παιδεία -γραμματολογία - βυζαντινή τέχνη - γοτθική τέχνη – νομισματοκοπεία - βιβλιογραφία. Τόμος Ε', β' μέρος: Πίνακες, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' / Γραφείον Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1995-96, σσ. XV, 1-862, πίνακες + XVI, 863-1631, ευρετήριο + μαυρόασπροι πίνακες ανά κεφάλαιο του Β' μέρους.

 

(Α. Σαββίδης)

421

Θεοχάρης Δετοράκης, Βυζαντινή φιλολογία: τα πρόσωπα και τα κείμενα, τόμος Α': Προβυζαντινοί και πρωτοβυζαντινοί χρόνοι, περ. 150-527 μ.Χ., Ηράκλειο Κρήτης 1995, σσ. 574.

 

(Α. Σαββίδης)

424

John Julius Norwich, Σύντομη ιστορία του Βυζαντίου, μετάφρ. Δ. Κωστελένος, Αθήνα, εκδ. Γκοβόστης, 1999, σσ. 615, 5 χάρτες, εικονογράφηση, γενεαλογικοί πίνακες και πίνακες ηγεμόνων.

 

(Α. Σαββίδης)

426

J, A. S. Evans, Η εποχή του Ιουστινιανού, μετάφρ. Β. Κουρής, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας, 1999, σσ. 510, 2 χάρτες.

 

(Α. Σαββίδης)

429

Jeffrey Michael Featherstone, Theodore Metochites's Poems "To Himself". Introduction, Text and Translation [Byzantina Vindobonensia XXIII], Wien 2000, πίν 5.

 

(Σοφία Κοτζάμπαση)

430

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου (1999)  

435

Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επικήδειοι, νεκρολογίες και ψηφίσματα

451

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

Fotini I. Toloudi

ftoloudi@hist.auth.g

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr