Hellenic Association of Historical Sciences

 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

 

Association des Historiens Grecs

 

Καταστατικό

Όργανα Διοίκησης

Μέλη

Διοργάνωση Συνεδρίων

Εκδοτική Δραστηριότητα

Σύνδεσμοι

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
ΤΟΜΟΣ 21 - 2001
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Γιάννης A. Δημητρακόπουλος

 

Η γραμματική και λογική κατηγορία της σχέσεως ή προς τι στον Γρηγόριο Νύσσης

15

Αρχιμαν. Παντελ. - Γ. Τσορμπατζόγλου

 

Ελάχιστα γνωστές πληροφορίες για την εκκλησιαστική πολιτική τον Ιουστινιανού Β' και τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης από τον Βίο Γρηγορίου επισκόπου Ακραγαντίνων (BHG3 707)

51

Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης

 

Προβλήματα σχετικά με την αποστολή του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου στους Χαζάρους. Η βυζαντινή προσπάθεια εκχριστιανισμού στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης τον ένατο αιώνα

77

Απόστολος Αθ. Γλαβίνας

 

Ο χρόνος ανίδρυσης του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

97

Γεώργιος Αραμπατζής

 

«Βοιωτούς ονομάζειν». Σημειώσεις για την πολιτική φιλοσοφία της Άννας Κομνηνής

119

Σταύρος Γ. Γεωργίου

 

Η Άννα Κομνηνή του εγγράφου αρ. 55 της μονής της Πάτμου

133

Δημήτρης Αγορίτσας

 

Η βυζαντινή επίδραση στη σερβική πολιτική ιδεολογία το 13ο -14ο αι. μέσα από τις μαρτυρίες των διπλωμάτων, της νομισματικής και της τέχνης

179

Thekla Sansaridou-Hendrickx

 

The World View of the Anonymous Author of the Chronicle of the,Tocco: the antagonists as groups

193

Pascal Androudis

 

Contribution a l'etude de la présence de l'aigle bicéphale en Occident (XIIIe-XVe siècles)

243

Πέτρος Βλαχάκος

 

Οι αντιλήψεις τον Νικηφόρου Γρηγορά για τη Ρωμαϊκή ειρήνη (Pax Romana)

 279

Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης

 

"GUTENBERG 2000" Γουτεμβέργιος και Αρμενόπουλος Τό αθησαύριστο χρονικό μιας επετειακής συνάντησης

291

Κωνσταντίνος Γ. Σταλίδης

 

Τα τοπωνύμια - οικωνύμια Σαρακηνοί (οι) και Κουτούγερι (το) στην περιοχή της Έδεσσας - Ιστορική και γλωσσική θεώρηση

307

Ασπασία Παυλοπούλου

 

Η αντιπαράθεση δύο κόσμων στις μαρτυρίες για την Άλωση

347

Χρ. Μπαλόγλου - Ν. Νικολούδης

 

Το λιμάνι του Πειραιά κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους

375

Σπύρος Ν. Ασωνίτης

 

Η κερκυραϊκή πρεσβεία τον 1473 προς τη Βενετία

385

Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδά

 

Πάπας Ιούλιος Β'  ο στρατηλάτης (1443-1513)

403

 

Β. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

"CYPRUS, The Holy Island". Icons through the Centuries. 10th-20th Century. A Millennium Celebration of the Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great Britain. The Hellenic Centre I November - 17 December 2000. Published by the A.G. Leventis Foundation, Lefkosia (Nicosia) 2000, pp. 30ί, "ΚΥΠΡΟΣ, η Αγία Νήσος". Εικόνες δια μέσου των αιώνων, 10ος-20ος αιώνας. Εορτασμός της Χιλιετηρίδος από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 1 Νοεμβρίου-17 Δεκεμβρίου 2000. Εκδότης Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λευκωσία 2000.

 

(Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα)

459

Σπύρος Τρωιάνος, Η ελληνική νομική γλώσσα. Γένεση και μορ­φολογική εξέλιξη της νομικής ορολογίας στη ρωμαϊκή Ανατολή, Αθήνα-Κομοτηνή 2000.

 

(Μάρθα Γρηγορίου-Ιωαννίδου)

464

Teodor Metohit, Na dvoru srpskog kralja Milutina (Θεόδωρος Με-τοχίτης, Στην Αυλή του Σέρβου κράλη Μιλούτιν), Beograd 1998 (Εκδοτικός οίκος "Itaka")

 

(Πασχαλίνα Δ. Σπυρούδη)

475

Βασιλική Βλυσίδου — Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη — Τ. Λουγγής — Α. Σαββίδης, Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος-11ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Ερευνητική Βιβλιοθήκη 1, Αθήνα 1998.

 

(Γεώργιος Λεβενιώτης)

477

R.- J. Lilie (Hrsg.), Die Patriarchen der ikonoklastischen Zeit: Germanos I. - Methodios I. (715-847), Berliner Byzantinistische Studien 5, Frankfurt am Main, Berlin, Bern New York, Paris, Wien 1999, XXXVIII.

 

(Ελεωνόρα Κουντουρά-Γαλάκη)

486

M. Mullett - D. Smythe (έκδ.), Alexios I Komnenos, Papers of the Second Belfast Byzantine International Colloquium, 14-16 April 1989 [Belfast Byzantine Texts and Translations, 4.1], τόμ. I: Papers, Belfast 1996.

 

(Σταύρος Γ. Γεωργίου)

488

Tuncer Baykara, I. Giyaseddin Keyhusrev, 1164-1211. Gazi -Sehit (= Ο Γκιασεντίν Κεϋχουσρέβ [Καϊχοσρόης] Α'. Ο μάρτυρας-γαζής), Αγκυρα 1997, σσ. 95, 1 χάρτης, 6 εικόνες, 2 παραρτήματα.

 

(Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης)

500

Isin Demirkent, Hach Seferleri (= Οι επιχειρήσεις των Σταυροφό­ρων / Οι Σταυροφορίες), Κωνσταντινούπολη 1997.

 

(Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης)

501

Isin Demirkent, Tiirkiye Selçuklu Hükümdari. Sultan I. Kihç Arslan (= Οι Σελτζούκοι ηγεμόνες της Τουρκίας. Ο σουλτάνος Κιλίτζ Αρσλάν Α'), Άγκυρα 1996.

 

(Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης)

502

Mehmed Fuad Köprülü. Some observations on the influence of Byzantine institutions on Ottoman institutions, μετάφρ. - επιμέ λεια - πρόλογος - επιλεγόμενα Gary Leiser, Αγκυρα 1999 (έκδ. Türk Tarin Kurumu Yayinlari VII - αρ. 138).

 

(Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης)

503

Κ' Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο 20e Congrès International des Études Byzantines, Παρίσι, 19-25 Αυγούστου 2001.

 

Βασιλική Σκοπελίτη

506

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Σπύρος Ν. Τρωιάνος

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου

511

 

Δ. ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

 

Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης

 

Hans-Georg Beck (18.2.1910 - 25.5.1999)

531

 

Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

536

 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

 

Editors

Webmaster - Webdesign

Andreas Goutzioukostas

agkoutzi@hist.auth.gr

Fotini I. Toloudi

ftoloudi@hist.auth.g

Dimitris P. Drakoulis

drak@arch.auth.gr